एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date: 01/20/2018 - 15:00
Documents:
PDF icon शारदा नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७४, PDF icon शारदा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४ , PDF icon शारदा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४, PDF icon शारदा नगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ , PDF icon शारदा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली २०७४ , PDF icon शारदा नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४, PDF icon शारदा नगरपालिकाको नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४, PDF icon शारदा नगरपालिकाको सहकारी ऐन, PDF icon शारदा नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, PDF icon शारदा नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना, PDF icon शारदा नगरपालिकाको कृषि बजार प्रवर्दन ऐन, PDF icon शारदा नगरपालिकाको एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४